Uitnodiging Algemene ledenvergadering over het jaar 2018

 

Geachte leden en ereleden,

Het bestuur van Jazzworks nodigt u hierbij van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering over het verenigingsjaar 2018.  Deze zal plaatsvinden op zondag 20 januari 2019 om 14.10 uur in Café Kraaij en Balder, Strijpsestraat 79, Eindhoven (de deuren van Kraaij en Balder gaan om 14 open)

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken/berichten van verhindering;
 3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 21 januari 2018;
 4. Jaarverslag 2018*;
 5. Financiële Resultaten 2018**;
 6. Verslag kascommissie 2018*;
 7. Vaststellen jaarstukken 2018;
 8. Verkiezing Kascommissie 2019
 9. Decharge bestuursleden;
  1. Penningmeester: Henk van IJzendoorn heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn als penningmeester
  2. Secretaris: Odile Donkers heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn als secretaris en bestuurslid

Opmerking: aangezien de werving bestuurslid nog geen resultaat heeft opgeleverd blijven Odile en Henk in hun functie actief en zal voor de benoeming t.z.t. een extra ALV uitgeschreven worden (dit conform statuten van de vereniging)

 1. Bestuursverkiezing:
 2. Contributie 2019;
 3. Activiteiten 2019:
 4. Wat verder ter tafel komt;
 5. Rondvraag;
 6. Sluiting met aansluitend de maandelijkse jamsessie.

Ik hoop u allen van harte te mogen begroeten op 20 januari.

Hoogachtend,

Roel ter Weel
Voorzitter Jazzworks Eindhoven

 

* Deze stukken zijn ter download beschikbaar op http://www.JazzworksEindhoven.nl vanaf ca. 1 week voor de vergadering.

** De financiële stukken zijn voor aanvang van de vergadering in te zien, of op te vragen bij de penningmeester.